JOSEPH SMITH, en de Mormonen

~ ~ ~ ~

Joseph Smith en het Boek van Mormon

Ik begrijp dat dit onderwerp enigszins gevoelig kan liggen, maar tenminste historisch is het zeker interessant, net als de figuur van Joseph Smith.

Joseph Smith werd in 1805 geboren in de staat Vermont. Tijdens deze periode was de Amerikaanse beweging van godsdienstige heropstanding zeer sterk, en de jonge Joseph, zoals vele anderen, zocht naarstig naar het ware geloof. Rond 1820 kreeg hij tijdens een visioen het bezoek van God de Vader en Jesus Christus. Deze vertelden hem dat hun échte Kerk niet meer bestond. In de daaropvolgende jaren kreeg Smith nog meer visioenen en werd hem verteld dat hij meer gedetailleerde instructies zou krijgen.

In 1827 openbaarde een engel hem de ligplaats van een boek, begraven in een nabije heuvel. Hij mocht elk jaar de tekst inkijken, die geschreven was op gouden bladen. In 1830 beëindigde hij de vertaling, en schreef het Boek van Mormon. Dit boek was volgens hem de godsdienstige geschiedenis van de vroegere bewoners van Noord-Amerika, die directe afstammelingen zijn van het oorspronkelijke volk van God, en die eveneens Goddelijke verschijningen hadden gekend. Smith verspreidde zijn leer en kreeg gaandeweg meer aanhangers.

De "Church van Jesus Christ of Latter-day Saints"

Op 06 april 1830 stichtte hij "the Church of Christ", die al snel gekend werd als "the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints", teneinde de tegenstelling aan te geven met de vroegere heiligen, en wat er van hen geworden was.

Een jaar later verhuisde de familie van Fayette in New York naar Kirtland in noord-oost Ohio, waar een andere Kerk, the Disciples of Christ, zich in massa bekeerden en gedoopt werden. Bijna gelijktijdig werd een andere Mormoonse gemeenschap opgericht in Independance in Missouri, waar Christus volgens Smith zou weerkomen. De missionarissen waren zeer actief en vele nieuwe volgelingen kwamen op beide plaatsen de gemeenschap vervoegen.

Joseph Smith brandglas

Book of Mormon
Joseph Smith

Oppositie en uitbreiding

De plaatselijke bewoners waren echter niet gediend met de Mormoonse opvattingen en levenswijze, en er volgden al snel bedreigingen en geweld.

Nauvoo 1845Eén van de mormoonse handicaps was hun zeer intensief missionarissenwerk, dat nochtans vele nieuwe volgelingen opleverde. Maar het bracht tevens sterke tegenkanting vanwege de "gevestigde" religies, die met lede ogen de exodus van "hun" gelovigen aanzagen...

Tevens was de Mormoonse commune economisch zeer succesvol, en in een tijd van algemene ontberingen en malaise wekte dat uiteraard afgunst op.

In 1839 werden de Mormonen verjaagd uit beide gemeenschappen, en ze vluchtten naar de stad Commerce in Illinois, dat ze herdoopten tot Nauvoo. Hetgeen in het Hebreeuws betekent "mooi zijn".

Zelfs de tegenstand en vervolging kon hun verwoed missionarissenwerk niet onderbreken, en ze zonden missionarissen naar Engeland. Dat leverde hen een massa Engelse leden op, waarvan velen de overtocht naar de U.S. waagden.

Militaire, economische en politieke macht

Om nieuwe vervolgingen te vermijden, vroeg en kreeg Smith de toelating van de regering van Illinois om een eigen militie op te richten, het Legioen van Nauvoo, dat in feite een eigen leger werd!

In 1845 telde de Mormoonse gemeenschap meer dan 12.000 leden, hetgeen ongeveer even groot was als Chicago in die tijd! Door zijn volslagen autoritaire leiding werd het een geduchte economische concurrent. En méér belangrijk nog, het werd een politiek blok van stemmen dat niet te onderschatten was. Deze economische en politieke redenen joegen de plaatselijke leiders tegen hen in het harnas, maar zoals steeds, werd dat "politiek genuanceerd" tot een zogeheten "volksverzet" tegen de quasi dictatoriale heerschappij van profeet Joseph Smith.

Een ander probleem was dat de Mormonen begonnen met hun al dan niet verdoken polygamie. Zij namen de Bijbelse tekst "Gaat en vermenigvuldigt U" nogal letterlijk op als een gebod, net zoals trouwens vele andere godsdiensten dit vóór hen deden. In het Romeinse Rijk maakte het Joodse volk immers slechts een kleine minderheid uit tussen andere minderheden, en door het doorlopend geweld en de slechte levensomstandigheden was een groot aantal leden gewoon een noodzaak om te kunnen overleven.

In 1830 wenste men elkaar gewoonweg vele kinderen toe, zoals men nu elkaar een goede gezondheid toewenst! Het harde kolonisten-leven in de Verenigde Staten, met vele mannelijke slachtoffers van geweld en ziekte, en vele (mannelijke) missionarissen, leidde bovendien tot een veel groter aantal vrouwen dan mannen. Van Smith zelf wordt vermoed dat hij méér dan 27 vrouwen had...

Joseph Smith als President !

Joseph Smith lynching 1844In Februari 1844 kondigde Joseph Smith zijn kandidatuur aan voor het presidentschap, als één van de bekendste figuren uit het Westen. Zijn kiezersbasis was wel te eng om deze verkiezing te kunnen winnen, maar zijn politieke ambities en populariteit joegen zijn tegenstanders de daver op het lijf!

Een voorwendsel voor een meer drastische aanpak werd gemakkelijk gevonden, toen hij de vernietiging beval van een dagblad dat zijn leiderschap aanviel. Wat later werden Joseph en zijn broer Hyrum Smith in de stad Carthage opgesloten, op de goedkope beschuldiging van verraad en samenzwering.

Hun privé-leger was zeker sterk genoeg om de arrestatie te dwarsbomen, maar de gouverneur van Illinois had zijn persoonlijke verzekering gegeven voor hun volledige veiligheid tijdens deze "administratieve procedure". Geheel "toevallig" werden beide broeders even later toch gelyncht door een inderhaast opgetrommelde, "spontane" en gemaskerde menigte...

Emigratie over de Mormon Trail

Na de dood van de Profeet volgde een periode van verwarring, waarbij een twintigtal kleine fracties zich afscheurden van het Mormoonse geloof.

In 1860 nam de oudste zoon van de Profeet, Joseph Smith III, op 27-jarige leeftijd de leiding over de meeste afgescheurden, en hij stichtte de "Reorganized Church of Jesus Christ of Latter Day Saints". Hij wees de polygamie en een paar doctrines van zijn vader af. Ook de benaming van de Kerk werd wat te lang, en deze werd in 2001 hernoemd tot "Community of Christ". Deze kerk heeft zijn hoofdkwartier in Independence (Missouri) en telt zo'n 250.000 leden in 40 landen.

Mormon Trail map

Het gros van de Mormonen werd intussen geleid door de Twaalf Apostelen. In 1846 besloten de Mormonen naar het westen te trekken in Mexicaans grondgebied, aangezien zij vervolgd werden in Ohio, Missouri en Illinois.

Zij zochten een afgelegen gebied, ver weg van de gentiles of niet-Mormonen, en vonden dit in 1847 nabij de Great Salt Lake.

The Mormon Trail loopt van Nauvoo, Illinois, naar Salt Lake City, Utah.

De volksverhuizing van de pioniers begon in 1846, toen Brigham Young besliste Nauvoo te verlaten, en een nieuw tehuis te bouwen voor de Kerk in the Great Basin. In hetzelfde jaar trokken de Mormonen doorheen Iowa. Onderweg werden sommigen aangeduid om nederzettingen te bouwen, en groenten te planten en te oogsten voor latere emigranten.

Gedurende de winter van 1846–47 overwinterden de emigranten in Iowa, in andere staten, en het nog niet georganiseerde grondgebied dat later Nebraska zou worden. In de lente van 1847 leidde Young de eerste groep naar de Salt Lake Valley, die toen buiten de U.S. lag, en die later Utah werd.

De reisweg werd gedurende meer dan 20 jaar gebruikt, tot de eerste Transcontinentale Spoorweg afgewerkt werd in 1869. Een deel van de emigranten waren de Mormoonse zogeheten "handcart pioneers" van 1856–1860.

Mormon Trail Center, Omaha, NE Mormon Trail scene

Deseret

In 1847 was Utah nog een deel van Mexico, maar één jaar later, na de Mexicaanse oorlog, ging het gebied naar de U.S. De Mormoonse conventie wenste een nieuwe staat Deseret op te richten, wat in het Boek van Mormon "honingbij" betekent.

In de nieuwe "bijenkorf" was het leven moeilijk, maar door hard werk en een beetje geluk groeide de kolonie sterk aan. Na de exodus werd Brigham Young, hoofd van de Twaalf Apostelen, de nieuwe Profeet.

In 1849 vroeg Brigham Young aan het Amerikaanse Congres als grondgebied een enorm gebied, met niet minder dan 8 hedendaagse staten en bovendien nog een uitweg naar de zee via San Diego in California... In 1850 verleende het Congres "voor elck wat wils", en richtte het nieuwe Utah Territory op. Brigham Young kreeg wel geen eigen staat, maar "zijn" Utah Territory omvatte toch heel hedendaags Utah, bijna heel Nevada, en grote gedeelten van Wyoming en Colorado. Hij werd bovendien de eerste gouverneur!

Tienduizend Mormonen verhuisden naar Utah, en al snel ontstonden de steden Salt Lake City, Ogden, Bountiful, Provo en Manti. Tien jaar later waren ze aangegroeid tot 40.000 mensen. Uiteindelijk werden er méér dan 300 gemeenschappen gesticht over heel de U.S., van California tot in Colorado en van Mexico tot in Canada, maar de meeste Mormonen woonden toch in Utah.

Brigham Young Deseret map

Aanslepende problemen

De conflicten waren echter nog steeds niet voorbij. Hun experimenten met economische gemeenschappen en hun succesvolle coöperatieven werden aanzien als een belangrijke rem op DE Amerikaanse godheid: Business... Verder stemden alle Mormonen enkel in blok op een door hun kerk goedgekeurde politieke partij.

In 1852 werd polygamie ofte veelwijverij openlijk beleden. Zelfs al werd het slechts door een kleine minderheid (ca. 15 %) van de gelovigen toegepast, bestond het toch nog gedurende 38 jaar. De traditionele en gemakshalve aanklachten van verraad, samenzwering en gebrek aan trouw aan het gezag rezen dan ook de pan uit. Uiteraard kwamen de meeste van deze aanklachten gewoonlijk van deze politiekelingen, die niet mochten meegraaien in de overvloedige Deseret-honingpot...

In 1857 draaide President James Buchanan mee met de wind, en hij ontsloeg Young als gouverneur, ondanks diens enorm potentiëel aan stemmen. Hij zond meteen ook troepen naar Utah om de Mormonen er van te overtuigen de federale wetten na te leven, wat prompt de Utah Oorlog uitlokte. Young stuurde op zijn beurt scouts om met alle middelen het federale leger op te houden, wat dermate goed lukte dat dit onderweg in Wyoming moest overwinteren. Na ettelijke politieke blunders werd een regelrechte oorlog slechts op het nippertje vermeden...

Juist vóór de presidentsverkiezing, en met een groot aantal kiezers in het achterhoofd, gooide President Buchanan het dan maar weer over een andere politieke boeg, en hij onderhandelde opnieuw met Young. Alle overtredingen zouden vergeven en vergeten worden, als iemand anders maar gouverneur werd...

De bezetting van Utah

Federale troepen werden in Utah gestationeerd tot na het uitbreken van de Burgeroorlog in 1861. Dan stuurde Young een telegrammetje met gelukwensen naar de kersverse president Abraham Lincoln. Hij verzekerde deze van zijn eeuwige trouw (en in passant van de stemmen van al zijn kiezers...), hetgeen Lincoln natuurlijk goed kon gebruiken.

Zo bleven de zaken voort modderen, tot in 1890 president Wilford Woodruff een proclamatie uitbracht die het einde van de polygamie betekende. Dit betekende meteen de opname van de Mormonen in de Amerikaanse samenleving.

Legacy : The Story of the Mormon Pioneers

In 2003 presenteerde het North Visitor Center van de Salt Lake City Temple Square de 50-minuten durende film "Legacy", over de geschiedenis en de vervolging van de Mormoonse Kerk.

Deze film werd zeer professioneel gemaakt, al werden alle scherpe historische kantjes zorgvuldig afgevijld...

Zelfs indien de film enigszins emotioneel en melodramatisch is, was hij zeker toch de moeite waard. Later werd deze film vervangen door The Testaments of One Fold and One Shepherd.

Deel 1 duurt 33 minuten, en deel 2 duurt 19 minuten.

Legacy, the movie

Men kan deze nog bekijken op :
http://www.veoh.com/group/LDSMovieChannel#watch%3Dv1024897QdF6RQdP

Video : The Mormon Trail

Lees meer over de Mormoonse Tempel in Salt Lake City, Utah

~ ~ ~ ~