DE MORMONEN,

Latter Day Saints (LDS) of Heiligen der Laatste Dagen

~ ~ ~ ~

De Heiligen der Laatste Dagen

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is een christelijke godsdienst, die wereldwijd zo'n 11 miljoen leden telt. In 1830 werd ze opgericht werd door de profeet Joseph Smith, en de leden worden Mormonen genoemd.

Sedert zijn ontstaan is het aantal leden voortdurend gegroeid, door een hoog geboortecijfer en zeer actief missionarissenwerk. Ongeveer 60.000 Mormonen worden doorlopend over de hele wereld uitgezonden in meer dan 330 missie's, wat een steeds stijgend aantal nieuwe bekeringen met zich meebrengt.

De Mormoonse overtuiging

De origine van de Mormoonse leer, net zoals trouwens Luther's Protestantse leer, is gebaseerd op de vaststelling dat de Christelijke leer corrupt geworden is, en dat er derhalve opnieuw een nood ontstond voor een echte Christelijke godsdienst. Daarvoor was er een nieuwe revelatie van God nodig om de sacramentele autoriteit van de apostelen terug te vinden, en om zijn leer in zuivere vorm weer te geven.

De Mormonen ondersteunen godsdienstvrijheid en stellen dat elke godsdienst wel elementen van de waarheid bevat en goede werken uitvoert. Nochtans zien ze enkel hun eigen leer als "de enige juiste", die bovendien rechtstreeks door God erkend wordt. Dat verklaart hun grote inzet om hun boodschap overal rond te dragen, zelfs bij andere Christenen.

Hun doctrine is afgeleid uit vier teksten : de Bijbel, het Boek van Mormon, de Doctrine and Covenants (uit 1835 met 135 revelaties en waarheden, meestal afkomstig van Joseph Smith), en the Pearl of Great Price (uit 1842 en een compilatie van kortere werken). Deze waarheden worden geïnterpreteerd en uitgewerkt door de kerkleiders, die hiervoor bijkomende revelaties ontvangen.

Sommige van de Mormoonse doctrines wijken nochtans sterk af van de christelijke, waaronder een geloof in de ongeboren ziel, een definitie van de Drievuldigheid als drie onderscheiden entiteiten, waarvan de Vader en Christus fysieke personen zijn, en daarenboven een overtuiging dat mensen uiteindelijk zelf ook Goddelijk kunnen worden, indien ze de Goddelijke geboden ten volle naleven.

the Mormon Temple in Salt Lake City, Utah

De Mormonen hebben hun eigen profeten en tegenstanders verwijten hen hierdoor te weinig aandacht te schenken aan Christus. Zij stellen dan weer dat de volgelingen van Christus steeds verkeerd werden begrepen en bovendien werden vervolgd.

Net zoals de Protestanten, stellen ze dat zelfs een kerkelijke geloofsbelijdenis zoals deze van Nicea in 325 AD een aantasting is van de zuiverheid van de originele Christelijke leer, alhoewel deze de twistpunten rond de Heilige Drievuldigheid oploste.

De Mormonen nemen derhalve niet deel aan organisaties zoals de Wereldraad der kerken.

De Mormoonse Kerk

De Mormoonse kerk is leek, hiërarchisch en autoritair. De taken worden waargenomen door leden die elkaar aflossen, en de bisschop van elke congregatie dient deze gedurende vijf jaar.

Aangezien er telkens zowat 200 taken zijn weggelegd per congregatie, is de actieve medewerking van de leden zeer hoog. Ze geven lessen en preken, verlenen diensten, en nemen deel aan allerhande comités en sociale activiteiten.

De kerkelijke hiërarchie is eveneens sterk georganiseerd in rangen, onder leiding van de Raad van Twaalf Apostelen. Aan de top staat de voorzitter, doorgaans de Profeet genoemd. De oudste Apostel wordt de nieuwe voorzitter, na het overlijden van de vorige. Hun geloofsbelijdenis is op zichzelf vrij eenvoudig, en bestaat voornamelijk uit gezangen en gebeden, het sacrament van het Avondmaal en sermoenen. Aangesloten organisaties verzorgen bijkomende activiteiten voor vrouwen en kinderen.

In hun 95 Tempels worden kerkelijke diensten uitgevoerd, waaronder het uitzonderlijke feit dat waardige gelovigen als plaatsvervanger mogen optreden voor overleden voorouders. Huwelijken worden beschouwd als zijnde eeuwigdurend.

Naast hun intens beleid als missionaris, zijn de Mormonen tevens wereldwijd bekend voor hun humanitaire activiteiten en hun "Woord van Wijsheid", een gezondheidsleer die thee, koffie, alcohol en tabak verbiedt.

Lees meer over de Mormoonse Tempel in Salt Lake City, Utah

~ ~ ~ ~